Laaja oppimäärä

1. Toiminta-ajatus
2. Arvot, oppimiskäsitys, opiskeluympäristö ja työtavat
3. Opetus ja sen tavoitteet, rakenne ja laajuus
          3.1 Suoritettavat opinnot, niiden tavoitteet ja sisällöt
          3.2 Opiskeluaika, periodit ja opetusjärjestelyt
           3.3 Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen
           3.4 Oppilasarviointi ja todistuksen sisältö 
4. Yhteistyö muiden tahojen kanssa
5. Oppilaaksi ottaminen, vapaaoppilaaksi ottaminen
6. Oppilaitoksen itsearviointi
1. Toiminta-ajatus
Tanssikoulu Un Dos Tres tarjoaa kannustavaa ja tavoitteellista tanssinopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille Lohjalla. Koulu antaa oppilailleen pitkäjänteisen ja tasolta toiselle etenevän, haastavan mutta palkitsevan harrastuksen, joka elämyksellisyyden lisäksi kannustaa terveelliseen liikkumiseen ja elämäntapaan.
Tanssikoulu Un Dos Tres haluaa luoda oppilailleen mahdollisuuksia päästä esiintymään kotikaupungissaan sekä myös Lohjan ulkopuolella. Koulun kuuden toimintavuoden aikana vuosina 2006 - 2012 oppilaat ovat esiintyneet lukuisissa tanssitapahtumissa, tanssifestivaaleilla, tanssikatselmuksissa ja -kilpailuissa sekä erilaisissa juhlissa omien suurten, kaksi kertaa vuodessa järjestettävien oppilasnäytösten lisäksi.
Oppilaat ovat päässeet tekemään yhteistyötä useiden sekä suomalaisten että ulkomaalaisten ammattimuusikoidenkanssa. Osa heistä on myös osallistunut poikkitaiteelliseen tanssiteatteriproduktioon Unelmien pieni rumba vuonna 2009. Muusikot ovat olleet usein myös flamencotunneilla säestämässä. Oppilaat eivät joudu koskaan maksamaan korvausta muusikoiden säestyksestä.
Tanssikoulu Un Dos Tres painottaa siis toiminnassaan oppilaiden mahdollisuutta esiintyä ja tehdä yhteistyötä muiden taiteilijoiden kanssa ja lisää toiminnallaan myös kansainvälisyyskasvatusta sekä eri kulttuurien ja kielten, varsinkin maailman toiseksi puhutuimman espanjan, tunnettavuutta ja mielenkiintoa niitä kohtaan. Sekä suomalaista että kansainvälistä tanssitaidetta ja sen kehitystä seurataan ja oppilaita kannustetaan katsomaan mahdollisuuksien mukaan erilaisia tanssiesityksiä ja flamencotaidetta. Oppilaille annetaan mahdollisuus tutustua flamencomusiikkiin myös laulamalla: kevätnäytöksessä 2011 eri-ikäiset flamenco-oppilaat lauloivat sevillanas-kappaleen espanjalaisen flamencomuusikon Agustín de Cantaroten kanssa. Ensimmäisen erityiskoulutusryhmän oppilaat tanssivat Agustín de Cantaroten säestyksellä myös joulunäytöksissä 2011 sekä Helsingin Flamencofestivaaleilla helmikuussa 2012. Tämän ryhmän koreografia Las chiquitas del Ritmo (koreografi Kirsi Kannas) kutsuttiin myös 100 teoksen joukosta mukaan Oulun Arktiset Askeleet 2012 -tapahtumaan, jonne valittiin yhteensä 38 tanssia videoiden perusteella eri puolilta Suomea. Oulussa heitä säesti oululainen flamencokitaristi Okko Meinilä.
Opetuksessa pyritään noudattamaan opetusministeriön hyväksymiä sisältöjä.
 

2. Arvot, oppimiskäsitys, opiskeluympäristö ja työtavat
 
Suvaitsevaisuus, kansainvälisyys ja luovuus sekä tanssin elämyksellisyys ovat koulun keskeisimmät arvot sekä taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän että laajan oppimäärän opetuksessa.  
Opetus pohjautuu käsitykseen siitä, että ihminen on ruumiillinen ja henkinen kokonaisuus ja että jokainen ihminen on yksilö, jonka ominaispiirteet on otettava huomioon. Oppilaiden kehittymistä on siis tuettava heidän omista lähtökohdistaan. Opettajien tulee mahdollistaa ja tukea lisäksi oppilaiden aktiivista roolia oppimisessa ja aiemmin opitun soveltamista uusissa tilanteissa.
Opiskeluympäristönä on lukuvuoden 2011 - 2012 loppuun saakka ollut kaksi tilavaa, ilmastoitua tanssisalia, jotka sijaitsevat reilun kilometrin päässä Lohjan keskustasta, osoitteessa Karjalankatu 10. Saleissa on tanssille ihanteellinen puulattia sekä peilit. Koulun seitsemäs toimintavuosi alkaa elokuussa 2012 uusissa tiloissa Lohjan ydinkeskustassa, osoitteessaSibeliuksenkatu 1. Toimitilaan remontoidaan kaksi peilisalia, odotushuone sekä pukuhuoneet suihkuineen sekä naisille että miehille.
Parkkipaikkoja on runsaasti. Äänentoistolaitteet ovat tehokkaat, ja koulun varusteisiin kuuluvat laaja levykokoelma ja videokamera; oppilailla on mahdollisuus katsoa esimerkiksi esitystensä videointi jälkeenpäin ja näin seurata kehitystään.
Vanhempien kanssa tehdään yhteistyötä opinto- ja esiintymismatkojen suunnittelussa ja käytännön järjestelyissä. Koulu lähettää säännöllisesti kirjallisia tiedotteita huoltajille. Ensimmäisen erityiskoulutusryhmän vanhemmilta pyydettiin kirjallista palautetta ensimmäisestä toimintavuodesta.
Jokaisen opettajan työtapaan kuuluu luoda opetustilanteessaan myönteinen ilmapiiri ja kehittää oppilaiden tervettä itsetuntoa, itsetuntemusta ja vuorovaikutuksellisuutta yhtä lailla kuin heidän fyysisiä ja psyykkisiä ominaisuuksiaan ja taitojaan. Opettajat kannustavat myös oppilaitaan terveellisiin elämäntapoihin.
Opettajat sitoutuvat myös opetuksessaan noudattamaan tätä opetussuunnitelmaa.
 
3. Opetus ja sen tavoitteet, rakenne ja laajuus
Laajan oppimäärän tavoitteena on antaa oppilaille mahdollisuus harrastaa flamencotanssia pitkäjänteisesti ja saavuttaa niitä monipuolisia tietoja ja taitoja, joita tanssin ammattiopinnot edellyttävät. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden henkistä kasvua ja sosiaalisia taitoja ja auttaa heitä löytämään heille itselleen ominainen tapa ilmaista itseään tanssin kautta ja kokemaan aitoa tanssin iloa.
Oppilaita rohkaistaan myös luovuuteen omien liikesarjojen, lämmittelyharjoitusten, flamencokoputusten ja pienten koreografioiden työstämisellä sekä osallistumisella esitysten ja illanviettojen ideointiin. Tavoitteena on myös vahvistaa oppilaiden itsetuntemusta ja -luottamusta taiteellisen ilmaisun ja esiintymisen kautta. Musiikin ja muiden taiteiden luonnollinen läheisyys tanssiin tuodaan myös tunneilla esiin, samoin tarkastellaan flamencotanssiin vaikuttaneita eri kulttuureiden ominaispiirteitä sekä avarretaan oppilaiden käsitystä taiteen monimuotoisuudesta.
Tanssin laaja oppimäärä rakentuu perusopinnoista ja syventävistä opinnoista, joiden laskennallinen laajuus on yhteensä 1300 tuntia. Laskennan perusteena käytetään 45 minuutin pituista oppituntia. Perusopinnoissa laajan oppimäärän mukaisten opintojen laskennallinen laajuus on 540 tuntia ja syventävissä opinnoissa 760 tuntia.
Opetus jaetaan pääaineisiin, sivuaineisiin ja valinnaisaineisiin. Perusopinnoissa (noin 8 - 14 -vuotiaat) opiskellaan pääainetta kaksi kertaa viikossa. Pääaineen lisäksi oppilas valitsee sivu- ja/tai valinnaisaineita ryhmälleen tarjottavista vaihtoehdoista täydentämään opintojaan. Pääainevaihtoehto Tanssikoulu Un Dos Tresissä on flamenco. Perusopintojen suorittamiseen vaaditaan yhteensä vähintään 540 oppitunnin läsnäolo sekä näytetunnin hyväksyttävästi suorittaminen. Suoritettuaan perusopinnot oppilas saa tanssin perusopintojen päättötodistuksen.
Syventävissä opinnoissa (noin 14 - 19 -vuotiaat) opiskellaan pääainetta kolme tai neljä tuntia viikossa sekä valittuja sivu- ja /tai valinnaisaineita vähintään kerran viikossa. Syventävien opintojen suorittamiseen vaaditaan yhteensä vähintään 730 oppitunnin läsnäolo sekä 30 oppitunnin laajuisen päättötyön hyväksyttävästi suorittaminen. Suoritettuaan syventävät opinnot oppilas saa tanssin laajan oppimäärän arvioinnin ja päättötodistuksen.
Tanssikoulu Un Dos Tres tarjoaa laajan oppimäärän mukaista opetusta toistaiseksi vain flamencon erityiskoulutusryhmän oppilaille. Muutaman vuoden välein perustetaan aina uusi noin 7-9 -vuotiaiden lasten erityiskoulutusryhmä, johon valitaan sellaisia oppilaita, jotka ovat tehneet joko varhaisiän (4-6 -vuotiaat) tai valmistavat (7-8 -vuotiaat) opinnot pohjaopinnoiksi ja jotka ovat kiinnostuneet tanssin laajan oppimäärän suorittamisesta.
Mikäli oppilas ei vammaisuuden, sairauden tai muun näihin verrattavissa olevan syyn
vuoksi kykene opiskelemaan oppilaitoksen opetussuunnitelman mukaisesti, opetussuunnitelman
tavoitteita voidaan yksilöllistää vastaamaan oppilaan edellytyksiä. Tällöin
oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa määritellään
opiskelun tavoitteet, opiskeluaika, opetuksen toteuttamistapa, tarvittavat tukitoimet,
mahdolliset suoritukset ja arviointimenettely.

3.1 Suoritettavat opinnot ja niiden tavoitteet ja sisällöt
 
PÄÄAINE: FLAMENCO
Lajikohtainen tekniikkaopetus ja tanssin tuntemus
Perusopetus
Tavoitteena on, että oppilas oppii flamencon perustekniikan ja tuntee flamencon historiaa, liikekieltä ja musiikkiin ja tanssiin liittyviä erilaisia tyylejä. Hän oppii perusliikkeiden espanjan- ja suomenkielistä sanastoa ja muuta tanssitaiteen perussanastoa. Hän kehittää ilmaisuvoimaansa, koordinaatiokykyään, rytmitajuaan ja musikaalisuuttaan.
Opetuksen sisältönä on, että oppilas harjoittelee pitkäjänteisesti tanssille ominaista hienomotoriikkaa. Tunneilla hiotaan tekniikkaa koputusten, taputusten, ranne- ja käsiliikkeiden, vartalonkäytön, piruettien ja kävelysarjojen avulla ja tutustutaan flamencoon liittyviin eri rytmilajeihin (=palo) sekä flamencon historiaan ja musiikkiin, myös elävään musiikkiin. Tunneilla harjoitellaan flamencolle ominaista taiteellista ilmaisua ja voimakkaan tunnetilan yhtymistä tekniseen suoritukseen. Oppilaita tutustutetaan flamencoteoksiin seuraamalla esityksiä.
 Syventävät opinnot
Tavoitteena on, että oppilas hallitsee eri rytmilajit ja flamencon tekniikan sekä flamencoon liittyvää espanjankielistä ja suomenkielistä terminologiaa. Hän tuntee kulttuuria, jossa flamenco on muodostunut, oppii sen kehittymisen keskeiset eri vaiheet ja ymmärtää flamencolaulun erityispiirteet ja tiedostaa musiikin ja tanssin sekä tanssiteknisen taidon ja tunneilmaisun välisen suuren yhteyden. Hän avartaa käsitystään flamencotaiteesta tutustumalla perinteisen flamencon lisäksi myös nykyflamencoon ja ymmärtää niiden välisiä eroja.
Opetuksen sisältönä on, että oppilas kehittää tanssitekniikkaansa monipuolisesti vaikeusastetta lisäten. Hän harjoittelee liikekielen ja flamencon haastavimpienkin rytmien suorituspuhtautta. Hän syventää ymmärtämystään muodon ja sisällön välisestä yhteydestä ja lisää ilmaisuvoimaansa. Hän tutustuu flamencolauluun ja sen ominaispiirteisiin myös harjoittelemalla laulua. Hän syventää tietojaan Espanjan kansaan ja kulttuuriin, myös mustalaiskulttuuriin, liittyvistä erikoispiirteistä. Hän harjoittelee sekä perinteistä flamencoa että nykyflamencoa. Hän ymmärtää erirytmilajien, palojen, keskeiset ominaisuudet.
Kehontuntemus
Tavoitteena on, että oppilas oppii ottamaan huomioon kehon rakenteen ja liikkumisen periaatteet omassa tanssi-ilmaisussaan, oppii ymmärtämään fyysisten ominaisuuksien ja taitojen tasapuolisen kehittämisen merkityksen harjoittelussa ja oppii arvioimaan kehon vaatiman palautumisajan sekä harjoittelun ja levon oikean suhteen.
Opetuksen sisältönä perusopinnoissa on, että oppilaan tulee kehittää tietoisesti myönteistä, luontevaa suhdetta omaan kehoonsa. Syventävissä opinnoissa hänen tulee opetella tärkeimmät fyysisten ominaisuuksien lainalaisuudet ja oppia hyödyntämään niitä omatoimisessa harjoittelussa.
 
Esiintyminen
Tavoitteena on, että oppilas oppii ilmaisemaan sisällöllisiä tavoitteitaan oppimansa tekniikan avulla, oppii kehittämään omaa yksilöllistä luovuuttaan ja ilmaisukykyään ja näin esiintymisvalmiuttaan. Hän harjaantuu esiintymään sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä sekä myös yhteistyössä flamencomuusikoiden kanssa. Hän oppii tanssiteoksen valmistamisessa vaadittavia taitoja ja tietoja sekä taiteiden työtapoja. Hän oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan päättötyönään oman koreografian.
Opetuksen sisältönä perusopinnoissa on, että oppilas totuttelee itsenäiseen ja oma-aloitteeseen työskentelyyn sekä harjoittelun aikana että esiintymistilanteissa. Oppilas harjoittelee kantamaan vastuuta ryhmän jäsenenä. Syventävissä opinnoissa oppilas oppii tiedostamaan harjoittelun merkityksen niin oppimisessa kuin esitystä valmistettaessa. Hän oppii ymmärtämään poikkitaiteellisen yhteistyön merkityksen. Hän oppii arvostamaan omaa ja muiden työtä. Hän valmistaa oman koreografian joko soolo- tai ryhmätanssiksi.
 
 SIVUAINE: RUMBITA

Tuntien tavoitteena on, että oppilas tutustuu muihin etnisiin tyylilajeihin flamencon lisäksi ja tuntee rumbita-tanssille ominaista liikekieltä, musiikkia ja ilmaisua. Hän kehittää omaa tanssiteknistä ja taiteellista ilmaisuaan ja oppii pehmeää ja monipuolista vartalonkäyttöä flamencon liikekielen rinnalle.

Opetuksen sisältönä on, että oppilas oppii rumbita-tanssille tyypillistä liikekieltä, termejä, kehonhallintaa ja tekniikkaa (ranne- ja käsiliikkeet, lantion sekä ylä- ja keskivartalon käyttö, piruetit, taputukset, kävelysarjat), musiikin ja liikkeen välisen yhteyden harjoittamista sekä koreografioiden hiomista esityskuntoon.


 SIVUAINE: SALSA

Tuntien tavoitteena on, että oppilas tutustuu muihin etnisiin tyylilajeihin flamencon lisäksi ja tuntee salsan liikekieltä, tekniikkaa, ilmaisua ja eri tyylejä sekä salsamusiikin ja -tanssin historiaa ja alalajeja  (esimerkiksi merengue, mambo, reggaetón). Hän ymmärtää Kuuban historiaan ja kulttuuriin liittyviä erityispiirteitä, kehittää koordinaatiokykyään ja omaa tanssiteknistä ja taiteellista ilmaisuaan.
Opetuksen sisältönä on, että oppilas oppii tanssille tyypillistä liikekieltä, termejä ja kulttuuria, kehonhallintaa ja tekniikkaa (muun muassa lantion sekä ylä- ja keskivartalon käyttö), koreografioiden hiomista esityskuntoon sekä salsaan liittyvää tapa- ja opiskelukulttuuria.

 
 
SIVUAINE: SHOWTANSSI
Tuntien tavoitteena on, että oppilas tutustuu länsimaisen tanssin historiaan ja alalajeihin, ymmärtää Euroopan ja Amerikan historiaan ja kulttuuriin, varsinkin musiikkiin, liittyviä erityispiirteitä, tuntee tanssin liikekieltä, tekniikkaa, ilmaisua ja eri tyylejä. Hän kehittää koordinaatiokykyään sekä omaa tanssiteknistä ja taiteellista ilmaisuaan.
Opetuksen sisältönä on, että oppilas oppii tanssille tyypillistä liikekieltä, termejä ja kulttuuria sekä kehonhallintaa ja tekniikkaa (muun muassa jalkojen ojennukset, isolation, hypyt, piruetit). Hän oppii viimeistelemään koreografioita esityskuntoon.


SIVUAINE: STREET DANCE
Tuntien tavoitteena on, että oppilas tuntee niitä nykyhetken musiikillisia ja tanssillisia tyylejä (hiphop, breakdance, popping, locking, jne.), joista street dance muodostuu, sekä niiden liikekieltä, tekniikkaa, ilmaisua ja eri tyylejä. Hän kehittää koordinaatiokykyään sekä omaa tanssiteknistä ja taiteellista ilmaisuaan.
Opetuksen sisältönä on, että oppilas oppii tanssille tyypillistä liikekieltä, termejä, kehonhallintaa ja tekniikkaa. Hän tutustuu nuorten tanssikulttuureihin ja kehittää musiikin ja liikkeen välisen yhteyden harjoittamista sekä koreografioiden hiomista esityskuntoon.
 
 SIVUAINE: BALETTI
Tuntien tavoitteena on, että oppilas tutustuu länsimaisen tanssin historiaan ja alalajeihin, ymmärtää Euroopan ja Amerikan historiaan ja kulttuuriin, varsinkin musiikkiin, liittyviä erityispiirteitä, tuntee tanssin liikekieltä, tekniikkaa, ilmaisua ja eri tyylejä. Hän kehittää koordinaatiokykyään, notkeuttaan, tasapainoaan, ketteryyttään ja vartalonhallintaansa sekä omaa tanssiteknistä ja taiteellista ilmaisuaan.
Opetuksen sisältönä on, että oppilas oppii tanssille tyypillistä liikekieltä, termejä ja kulttuuria sekä kehonhallintaa ja tekniikkaa (muun muassa jalkojen aukikierto ja ojennukset, käsien hallinta, liikkuvuus). Hän oppii viimeistelemään koreografioita esityskuntoon ja parantaa musikaalisuuttaan ja keskittymiskykyään.
 
 VALINNAISAINE: LATINALAISTANSSIT
Tuntien tavoitteena on, että oppilas tutustuu latinalais-amerikkalaisen musiikin ja tanssin historiaan ja alalajeihin (samba, chacha, rumba,jive, paso doble),ymmärtää alueen historiaan ja kulttuuriin liittyviä erityispiirteitä, tuntee tanssin liikekieltä, tekniikkaa, ilmaisua ja eri tyylejä sekä kehittää koordinaatiokykyään ja omaa tanssiteknistä ja taiteellista ilmaisuaan.
Opetuksen sisältönä on, että oppilas oppii tanssille tyypillistä liikekieltä, termejä, askelkuvioita, kulttuuria, kehonhallintaa ja tekniikkaa (muun muassa lantion sekä ylä- ja keskivartalon käyttö). Hän oppii viimeistelemään koreografioita esityskuntoon.
 
 VALINNAISAINE: AKROBATIA
Tuntien tavoitteena on, että oppilas tutustuu tanssitaiteen lisäksi sirkustaiteeseen ja tuntee tanssin liikekieltä, tekniikkaa, ilmaisua ja eri tyylejä sekä kehittää vartalonhallintaansa, notkeuttaan ja tasapainoaan ja oppii fyysisten taitojen lisäksi myös kehonhuollon tärkeyden.
 
Opetuksen sisältönä on, että oppilas oppii tanssille tyypillistä liikekieltä, termejä, kulttuuria, kehonhallintaa ja tekniikkaa (muun muassa tasapaino, notkeus, ketteryys, yksilö- ja pariakrobatia). Hän oppii viimeistelemään koreografioita esityskuntoon. Hän parantaa nonverbaalista ilmaisuaan ja rytmiikkaansa.


3.2 Opiskeluaika, periodit ja opetusjärjestelyt
Oppilas suorittaa laajan oppimäärän mukaiset perusopinnot 8 - 14 -vuotiaana noin viiden vuoden aikana ja syventävät opinnot 14 - 19 -vuotiaana samaten noin viiden vuoden aikana. Opetusta annetaan viikoittain koulun syyslukukauden (13 viikkoa) ja kevätlukukauden (18 viikkoa) aikana. Kesäkuukausina tarjotaan mahdollisuutta osallistua vapaasti valittaviin lisäkursseihin, mahdollisesti myös tanssileireihin.
Oppilaan pääaineen tunnit pyritään sijoittamaan arki-iltoihin. Lisäksi pyritään tarjoamaan mahdollisuus samana iltana osallistua myös sivuaineopintoihin, mikäli tämä koulun lukujärjestyksessä voidaan ottaa huomioon.
 
3.3 Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen
Oppilaan aiemmat taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaiset opinnot muissa tanssitaiteen perusopetusta antavissa oppilaitoksissa hyväksytään mukaan hänen opintosuorituksiinsa Tanssikoulu Un Dos Tresin laajan oppimäärän opetuksessa, jos oppilaan pää- ja sivuaineiden tanssilajit vastaavat toisiaan. Mikäli vastaavuutta ei ole, voidaan ko. tanssilajin opinnot kuitenkin hyväksilukea vapaasti valittaviin opintoihin.
 
3.4 Oppilasarviointi ja todistuksen sisältö
Arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan edistymistä opinnoissaan ja ohjata opiskelulle asetettuja tavoitteita. Arviointi tukee oppilaan itsetunnon ja tanssivalmiuksien kehittymistä sekä oppilaan halukkuutta kehittää itseään tanssijana. Arviointi on säännöllistä, ja oppilas saa rakentavaa palautetta oppimisestaan jatkuvasti oppimistilanteissa.
Perusopintojen päättötodistukseen tulee pääaineen opettajan / opettajien sanallinen arvio oppilaan aktiivisuudesta, asenteesta, tanssiteknisistä taidoista ja ilmaisusta.
Syventävien opintojen päättötodistukseen tulee pääaineen opettajan / opettajien sekä yhden sivuaineen opettajan sanallinen arvio oppilaan aktiivisuudesta, asenteesta, tanssiteknisistä taidoista ja ilmaisusta. Lisäksi päättötodistukseen tulee kaksi erillistä numeroarvosanaa, joista toinen on tanssin laajan oppimäärän opintojen kokonaisarvosana ja toinen arvosana päättötyöstä. Kokonaisarvosanan arviointikriteereihin kuuluvat innostuneisuus, lahjakkuus tanssijana, tanssitekniikan hallitseminen, rytmiikan puhtaus ja ilmaisuvoima. Päättötyön arvioi vähintään kaksi tanssialan ammattilaista. Päättötyön arviointikriteereihin kuuluvat opitun soveltaminen, luovuus, musiikin ja muiden taiteenlajien hyödyntäminen, kokonaisuuden eheys ja teoksen tematiikka.
Numeroarvosanoihin voi hakea oikaisupyyntöä koulutuksen järjestäjältä kirjallisin perusteluin. Koulutuksen järjestäjä päättää perustelujen pohjalta, järjestetäänkö kokonaisarvosanan ja päättötyön uudelleenarviointi.
 
Arvosana-asteikko
Erinomainen                  5
Kiitettävä                         4
Hyvä                                 3
Tyydyttävä                        2
Hyväksytty                       1

 
Tanssin perusopintojen päättötodistus sisältää seuraavat asiat:
 • koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi
 • opinnot, joista päättötodistus annetaan
 • oppilaan nimi ja henkilötunnus
 • opiskeluaika
 • sanallinen arvio
 • rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima
 • opetusministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä
 • lainsäädäntö, johon koulutus perustuu
 • maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti
 • maininta, että tanssin oppimäärä sisältää perusopinnot ja syventävät opinnot
 
Tanssin syventävien opintojen päättötodistus sisältää seuraavat asiat:
 • todistuksen myöntävän koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi
 • opinnot, joista päättötodistus annetaan
 • oppilaan nimi ja henkilötunnus
 • opiskeluaika
 • oppilaan päättösuoritus, kokonaisarvosana, erillinen arvosana lopputyöstä, sanallinen arvio, suorituksen ajankohta
 • rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima
 • opetusministeriön myöntämän koulutuksen järjestämislupa, päiväys ja luvan numero
 • lainsäädäntö, johon koulutus perustuu
 • maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti
 • maininta, että tanssin oppimäärä sisältää perusopinnot ja syventävät opinnot
 • arvosana-asteikko
 
Syventävien opintojen päättötodistus on samalla todistus koko tanssin perusopetuksen laajan oppimäärän suorittamisesta.
 
 4. Yhteistyö muiden tahojen kanssa

Tanssikoulu Un Dos Tres haluaa tehdä yhteistyötä paikallisten järjestöjen, koulujen ja muiden taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten kanssa sekä Helsingin Flamencoyhdistyksen ja muiden flamencoyhteisöjen kanssa. Kansainvälistä yhteistyötä esimerkiksi espanjalaisten flamenco-opettajien, -muusikoiden ja -oppilaiden kanssa pyritään tekemään mahdollisuuksien mukaan.
 
5. Oppilaaksi ottaminen, vapaaoppilaaksi ottaminen
Tanssikoulu Un Dos Tres ottaa muutaman vuoden välein uusia oppilaita suorittamaan tanssin laajaa oppimäärää perustamalla aina uuden noin 7-9 -vuotiaiden lasten erityiskoulutusryhmän, johon valitaan sellaisia oppilaita, jotka ovat tehneet joko varhaisiän (4-6 -vuotiaat) tai valmistavat (7-8 -vuotiaat) opinnot pohjaopinnoiksi ja jotka ovat kiinnostuneet tanssin laajan oppimäärän suorittamisesta. Ensimmäinen erityiskoulutusryhmä (EKR 1) on perustettu keväällä 2011 ja se aloitti opintonsa syyslukukaudella 2011. Ryhmän oppilaat ovat syntyneet vuosina 2001 - 2003. Toinen erityiskoulutusryhmä (EKR 2) aloittaa opinnot syyslukukaudella 2012. Tämän ryhmä oppilaat ovat syntyneet vuosina 2003 - 2005.
Vapaaoppilaspaikka voidaan myöntää lapsen osoittaessa erityistä lahjakkuutta ja huoltajien ollessa kykenemättömiä taloudellisesti kustantamaan lapsensa opintoja. Vapaaoppilaaksi ottamisesta päättää koulutuksen järjestäjä.
 
6. Oppilaitoksen itsearviointi
Oppilaitos pyrkii reflektoimaan toimintaansa jatkuvasti huoltajilta ja oppilailta saadun palautteen mukaisesti. Henkilökunnan kesken järjestetään itsearviointikeskusteluja.